Line Official: @applychinau มี@ด้านหน้า 

ทุนเรียนต่อจีน โทร 094-217-4226 

​บริษัท ไชน่ายู จำกัด: สุขุมวิท 77 (BTS Onnut)


3. หรือเข้ามาส่งเอกสารสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท ไชน่ายู จำกัด 2089/19 อ่อนนุช 41 ถนนสุขุมวิท 77 
    แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250 โทร 098-294-9787, 093-414-6363

                                     

   
 เอกสารสมัครทุนเรียนต่อจีน ปริญญาตรี สำหรับน้องๆ ม.6 
                                
                1. สำเนาหนังสือเดินทางสี (ที่มีอายุเหลือเกิน 6 เดือน)
                2. ใบจบม.6 หรือ หนังสือรับรองความเป็นนักเรียน (ฉบับภาษาอังกฤษ)
                3. ผลการเรียน 5 เทอม ม.4 ม.5 ม.6 เทอม1 (ฉบับภาษาอังกฤษ) หรือ GED Transcript
                4. ผลสอบ HSK  IELTs หรือ
Duolingo ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี (ถ้ามี)
                5. รูปถ่ายพื้นขาว 2 นิ้ว (ห้ามใส่เสื้อขาว)  3 ใบ​ >>
ตัวอย่างขนาดรูปถ่ายวีซ่าClick!
                6. ใบตรวจสุขภาพ ใช้แบบฟอร์มนี้เท่านั้น>> 
Foreign Physical Examination Form 2022
                7. ใบคัดประวัติอาชญกรรม ขอโดยทำตามลิ้งค์นี้ >> ขั้นตอนการตรวจสอบประวัติออนไลน์
                                       

      เอกสารสมัครทุนเรียนต่อจีน ปริญญาตรี สำหรับน้องๆ ม.5


                1. สำเนาหนังสือเดินทางสี (ที่มีอายุเหลือเกิน 6 เดือน)
                2. หนังสือรับรองความเป็นนักเรียนชั้น ม.5 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
                3. ผลการเรียน 4 เทอม ม.4 - ม.5 (ฉบับภาษาอังกฤษ) หรือ GED Transcript
                4. ผลสอบ HSK, IELTs, หรือ 
Duolingo ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี (ถ้ามี)
                5. รูปถ่ายพื้นขาว 2 นิ้ว (ห้ามใส่เสื้อขาว)  3 ใบ​ >> 
ตัวอย่างขนาดรูปถ่ายวีซ่าClick!
                6. ใบตรวจสุขภาพ ใช้แบบฟอร์มนี้เท่านั้น>> 
Foreign Physical Examination Form 2022
                7. ใบคัดประวัติอาชญกรรม ขอโดยทำตามลิ้งค์นี้ >> 
ขั้นตอนการตรวจสอบประวัติออนไลน์


       เอกสารสมัครทุนเรียนต่อจีน ปริญญาโท
                                
                1. สำเนาหนังสือเดินทางสี (ที่มีอายุเหลือเกิน 6 เดือน)
                2. ใบวุฒิหรือหนังสือรับรองความเป็นนิสิตนักศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ)
                3. ใบผลการเรียนปริญญาตรี 7เทอม ปี 1-ปี 4เทอม1 (ฉบับภาษาอังกฤษ)                                              4. หนังสือแนะนำจากอาจารย์ 2 ฉบับ (ฉบับภาษาอังกฤษ)
                5. ผลสอบ HSK, IELTs, หรือ 
Duolingo ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี (ถ้ามี)
                6. รูปถ่ายพื้นขาว 2 นิ้ว (ห้ามใส่เสื้อสีขาว) 3 ใบ​ >> 
ตัวอย่างขนาดรูปถ่ายวีซ่าClick!
                7. ใบตรวจสุขภาพ โดยใช้แบบฟอร์มนี้เท่านั้น>> 
Foreign Physical Examination Form 2022
                8. ใบคัดประวัติอาชญกรรม ให้ขอโดยทำตามลิ้งค์นี้ >> 
ขั้นตอนการตรวจสอบประวัติออนไลน์
                                      
     การสมัครขอทุนเรียนต่อจีน ทำได้  3  ช่องทาง

          1. สแกนเอกสารการสมัครส่งเข้าLine ID: chinauinfo หรือEmail: info@chinauinfo.com หรือ
          2. ส่งเอกสารมาที่ บริษัท ไชน่ายู จำกัด 2089/19 อ่อนนุช 41 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงอ่อนนุช เขต                        สวนหลวง กรุงเทพ 10250 
และแจ้งเลข EMS ในฟอร์มด้านล่างนี้ 

เอกสารสมัครทุนเรียนต่อจีน

duolingo test