Tel: 093-4146363, 087-2447224

Line: pinkcharinee / Line: yoknaratorn 

Email: info@chinauinfo.com 

​Office: 10 เมตร จาก MRT สุทธิสารทางออก 4

China U Co., Ltd. Since 2009

home

                 ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการได้ที่นี่  >>>


ค่าโครงการ  55,000 บาท/ คน    


( ราคานี้สำหรับกรุ๊ปนักเรียนเริ่มต้นที่15คน กรณีที่มีกรุ๊ปนักเรียนไม่ถึง 15 คน จะมีการรวมนักเรียนเข้ากับกลุ่มใหญ่ตามความเหมาะสม )

1. Tentative itinerary (เวลาอาจจะปรับเลื่อนตามความเหมาะสม)
  Travel to Guangzhou  -  April 2, 2017 Sunday
  Return to Bangkok   -   April 22, 2017 Saturday

2. โปรแกรมนี้ รวมค่าใช้จ่าย ดังนี้
ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-กวางโจว-กรุงเทพ (สายการบินจีน หรือเทียบเท่า)
รับ-ส่งสนามบินกวางโจว
ที่พัก ห้อง 4 เตียง ห้องน้ำในห้อง
อาหาร 3 มื้อ/วัน
ค่าเรียนตลอด 3 สัปดาห์ + หนังสือเรียน แบบฝึกหัด
กิจกรรมวัฒนธรรม และศิลปะ + ค่าเดินทางนอกสถานที่
เอกสารขอวีซ่า และค่าธรรมเนียมวิซ่า + บริการ

3. ไม่รวมค่าใช้จ่าย ดังนี้
ค่าโทรศัพท์ทางไกล / Mobile Data / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในระหว่างอยู่ที่จีน

 4. นักเรียนที่เข้าร่วม
กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม. 3,4,5,6 (อายุช่วง 14-18 ปี)


นักเรียนทุกคนจะต้องทดสอบวัดระดับภาษาจีนในวันแรกที่เข้าเรียน เพื่อจัดกรุ๊ปเรียนที่เหมาะสม
โปรแกรม 3-weeks Study Tour Program เป็นการจัดกรุ๊ปแบบเปิด รับนักเรียนจากหลากหลายโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ

กำหนดนักเรียนขั้นต่ำ 15 คน จึงจะดำเนินการเปิดโครงการนี้


(ต่ำกว่า 15 คน อาจจะพิจารณายกเลิกโครงการ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ไชน่ายู จำกัด โทร 02-1023446, 088-7570331

summer camp china

3 Weeks Study Tour Program เมืองกวางโจว 

South China Institute - Beijing Foreign Studies University