Tel: 088-7570331, 093-4146363, 089-7853248

Line: pinkcharinee / Line: chinauinfo
​ WeChat: Modyimmm

Email: info@chinauinfo.com

​Office: 15 เมตร จาก MRT สุทธิสารทางออก 4

📌1. มหาวิทยาลัยยูนนาน (ให้ทุนปริญญาตรี และปริญญาโท)

📌2. มหาวิทยาลัยไช่น่าฟามาซี (ให้ทุนปริญญาตรี และปริญญาโท)

📌3. มหาวิทยาลัยการเงินหนานจิง (ให้ทุนปริญญาตรี )

📌4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานจิง (และปริญญาโท)

📌5. มหาวิทยาลัยครูยูนนาน (ให้ทุนปริญญาเอก)

📌6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีคุนหมิง (ให้ทุนปริญญาเอก)


รายชื่อคณะที่เปิดให้ทุนในแต่ละมหาวิทยาลัย ปี 2018

China U Co., Ltd. Since 2009

home