Tel: 093-4146363, 087-2447224

Line: pinkcharinee / Line: yoknaratorn 

Email: info@chinauinfo.com 

​Office: 10 เมตร จาก MRT สุทธิสารทางออก 4

China U Co., Ltd. Since 2009

   ปริญญาโท สอนเป็นภาษาจีน

(ผู้สมัครต้องมีผล HSK 4 ขึ้นไป)

ปริญญาตรี / ปริญญาโท (สอนเป็นภาษาจีน)

​               Top University 2018

home

ปริญญาตรี เรียนกับคนจีน สอนเป็นภาษาจีน
        (ผู้สมัครต้องมีผล HSK 4 ขึ้นไป)

ปริญญาตรีศิลปศาสตร์จีน เอกจีนหรือธุรกิจ
(สอนเป็นภาษาจีน ไม่ต้องมี HSK)