home

 Tel: 093-4146363, 089-7853248

Line: pinkcharinee / WeChat: Modyimmm

Email: info@chinauinfo.com

​Office: 15 เมตร จาก MRT สุทธิสารทางออก 4

ปริญญาตรี / ปริญญาโท (สอนเป็นภาษาจีน)

​               Top University 2018

ปริญญาตรีศิลปศาสตร์จีน เอกจีนหรือธุรกิจ
(สอนเป็นภาษาจีน ไม่ต้องมี HSK)

China U Co., Ltd. Since 2009

ปริญญาตรี เรียนกับคนจีน สอนเป็นภาษาจีน
        (ผู้สมัครต้องมีผล HSK 4 ขึ้นไป)

   ปริญญาโท สอนเป็นภาษาจีน

(ผู้สมัครต้องมีผล HSK 4 ขึ้นไป)