China U Co., Ltd. Since 2009

   ปริญญาโท สอนเป็นภาษาจีน

(ผู้สมัครต้องมีผล HSK 4 ขึ้นไป)

ปริญญาตรี / ปริญญาโท (สอนเป็นภาษาจีน)

​               Top University 2017

home

 Tel: 02-1023446, 088-7570331

Line&WeChat ID:0887570331

Email: info@chinauinfo.com

​Office: MRT สุทธิสารทางออก 4

ปริญญาตรี เรียนกับคนจีน สอนเป็นภาษาจีน
        (ผู้สมัครต้องมีผล HSK 4 ขึ้นไป)

ปริญญาตรีศิลปศาสตร์จีน เอกจีนหรือธุรกิจ
(สอนเป็นภาษาจีน ไม่ต้องมี HSK)