ติดต่อบริษัท China U 

Ms. Saruda Matungka  (Mod / 陈好)
Educational Consulting & Director

Beijing University, Master of Chinese Law
Beijing Jiaotong University, MBA
University of Southern California, Master of Law
ChulalongkornUniversity, Bachelor of Law

Saint Joseph Convent School

      Far East Legal Councellors Co., Ltd. , Lawyer
      Fimasys Financial Service, Beijing Branch, Marketing Developer
      Baker & Mckenzie Ltd, Bangkok, Thailand, Local Summer Clerk

Mr. Zhang Min (张敏)

Business Consultant


Tsinghua University, MBA

Wuzi University, Bachelor of Marketing
UFIDA Financial Business Division, Senior Account Manager
FimasysS.A Beijing Representative Office, Business Development
UFIDA Financial Software Company, Marketing Specialist

China U Co., Ltd. Since 2009

     China U ศูนย์ศึกษาต่อประเทศจีน เป็นมากกว่าที่ปรึกษา พร้อมด้วยบริการครบวงจร บริษัท ไช่น่ายู จำกัด ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน ศูนย์คุณภาพที่ให้บริการแนะแนวการเรียนต่อประเทศจีนครบวงจรด้วยทีมงานมืออาชีพที่พร้อมดูแลและให้คำปรึกษาด้วยใจในราคาที่เป็นกันเอง คุณศรุดา มาตังคะ เจ้าของศูนย์ China U เล่าถึงที่มาของศูนย์ให้ฟังว่า “ด้วย ความที่ตัวเองมีเชื้อสายจีนและเรียนจบปริญญาโทจากประเทศจีนมาถึงสองใบด้วยกัน จึงมีความคิดว่าถ้าเราจะทำอะไรสักอย่าง เราน่าจะทำในสิ่งที่เรารู้ หรือในสิ่งที่เราถนัด และเมื่อเราอยากเปิดศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ประเทศจีนคงต้องเป็นอันดับต้นๆ ที่ตัวเองจะเลือกทำเพราะเป็นประเทศที่เราคุ้นเคย เป็นเมืองที่ได้สัมผัสมา ซึ่งเมื่อใดก็ตามที่มีคนขอคำปรึกษา  เราจะสามารถแนะนำพวกเขาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม” 

Mr. Thanakorn Matungka (Korn)
Destination Service and Dormitory

Beijing Jiaotong University, Bachelor of Accounting
Capital Normal University, Bachelor of Business Chinese

Chulalongkorn University, Master of Political Economics


Ms. Chen Wenhui (陈文辉)

HSK Tutor


新东方教育科技集团, Shenzhen, Tutor

Shinyway Education, Tutor
Hunan First Normal University, Bachelor of Education


Ms. Tan Hongying (谭虹影)
Destination Service and Dormitory

枫担雅苑培训中心,Changsha,

International Cooperator and Tutor
Hunan Normal University, Bachelor of Accounting

 


ให้สัมภาษณ์เมื่อปี 2009

Ms. XieFeiling (谢飞凌)

​China Marketing & Cooperation

Beijing Jiaotong University, MBA
Jiangxi Normal University, Nanchang, Bachelor of ComputerBeijing Hurray! Holding Co. Ltd, WAP Product Manager, WAP Product DeptProstenTechnology Holding Co. Ltd, Wireless Value-added Product ManagerJiangxi Telecommunication Company, Compensation Supervisor,Human Resource Dept,Ganzhou Branch

home

 Tel: 02-1023446, 088-7570331

Line&WeChat ID:0887570331

Email: info@chinauinfo.com

​Office: MRT สุทธิสารทางออก 4

Ms. Thanimrak Krobprachaya (Pat)

Destination Service and Dormitory

KhonKaen University, Bachelor of Pharmacy
Beijing University of Chinese Medicine,

Bachelor of Traditional Chinese Medicine

“ทางด้านบริการเราต้องบอกว่าเราเป็ นมากกว่าที่ปรึกษาและตัวแทนของมหาวิทยาลัยใน ประเทศจีนเพราะเรามีบริการเสริมอื่นๆ เพื่ออ านวยความ สะดวกแก่นักศึกษาไทยที่เดินทางไปเรียน ณ ประเทศจีนโดยไม่คิดค่าบริการ เช่น เป็ นบริการจัดส่งเจ้าหน้าที่คนไทยไปรับที่สนามบินถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ ของ รัฐบาลจีนในปัจจุบันจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ แต่บางครั้งความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและความไม่คุ้นเคย ของส าเนียงอาจท าให้ นักศึกษาที่เพิ่งเดินทางไปถึงเกิดความไม่มั่นใจได้ทาง China U จึงมีบริการส่งรถไปรับที่สนามบินพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พี่เลี ้ยงคนไทยที่ ประเทศจีน บริการจองที่พักสามารถเลือกได้ว่าจะอยู่ในหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือ อยู่อพาร์ตเมนท์ใกล้ๆ กับมหาวิทยาลัย บริการลงทะเบียนเรียน บริการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวและข้อมูลการเดินทาง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในประเทศจีน นักศึกษาสามารถติดต่อกับ เจ้าหน้าที่ของ China U ซึ่งประจำอยู่ ณ เมืองต่างๆ ในประเทศจีนได้ เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมที่จะให้ค าแนะน าปรึกษาในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะ เป็ นเรื่องการใช้ชีวิตในเมืองจีน สถานที่ท่องเที่ยวหรือข้อมูลการเดินทางต่างๆ บริการอำนวยความสะดวกในการเปิ ดบัญชีธนาคารและการสื่อสารติดต่อ กลับประเทศไทย หรือบริการจัดหาสถานที่ฝึ กงานให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถติดต่อเราและแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมโปรแกรม ฝึกงานภาคฤดูร้อน หรืองานประจำระยะเวลา 1 ปี ได้ โดยตำแหน่งงานที่ต้องการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงานในประเทศจีนนั้นมี ทั้งแบบที่มี ค่าตอบแทน และไม่มีค่าตอบแทน (มีแต่ค่าอาหารและค่าเดินทาง)ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานภาวะเศรษฐกิจขณะนั้น ประกอบกับความรู้ความสามารถ ของนักศึกษาเฉพาะราย” 

        “ปัจจุบันมีน้องๆให้ความสนใจไปเรียนต่อที่ประเทศจีนกันค่อนข้างเยอะเพราะประเทศจีนเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการพัฒนาเร็ว ค่าครองชีพก็ไม่สูง มากนักเมื่อเทียบกับแถบยุโรป น้องๆ ที่ไปเรียนที่จีนจะได้ทั ้งภาษา ได้คอนเน็กชั่น ได้เพื่อนต่างชาติ และได้ประสบการณ์ชีวิตกลับมาด้วย นับว่าคุ้มค่าต่อ การลงทุนจริงๆ อีกอย่างในเวลานี ้ จีนมีหลักสูตรที่เปิ ดสอนเยอะมากทั ้งหลักสูตรภาษาจีน หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตร ปริญญาเอก ที่เรียนด้วยหลักสูตรภาษาจีน (บรรยายจีน) และหลักสูตรอินเตอร์ (บรรยายอังกฤษ)จึงทำให้น้องๆมีคณะต่างๆให้เลือกเรียนมากขึ้น ด้วยค่าเรียนที่ไม่แพงเพียง ประมาณ 3-5 แสนบาทต่อปี คิดเป็นแค่ 10% ของการไปเรียนต่อที่อังกฤษ หรือสหรัฐอเมริกา หากน้องๆเลือกเรียนหลักสูตร อินเตอร์ น้องๆ จะได้ 2 ภาษาโดยไม่รู้ตัว เพราะน้องๆ จะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับคุณครูและเพื่อนต่างชาติ แต่ถ้าน้องๆ เลือกเรียนหลักสูตร ที่สอนด้วยภาษาจีน ข้อดีของน้องๆ จะมีคณะให้เลือกมากกว่าและการที่น้องๆ พาตัวเองเข้ามาในสภาพแวดล้อมที่มีแต่คนจีน ทั้งครูและเพื่อนใน ห้องเรียนล้วนเป็ นเจ้าของภาษา ทุกคนพูดแต่ภาษาจีน ไม่นานนักน้องๆ จะสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของการเรียนรู้ภาษาจีนมากขึ ้นอย่างไม่น่าเชื่อ ด้วยค่าใช้จ่ายที่ถูก ค่าครองชีพที่เป็นธรรม ความปลอดภัยจากกฎหมายที่ดีและรัดกุมของรัฐบาลจีน จะทำให้น้องๆ มั่นใจได้ว่าการเลือกไปเรียนต่อที่ประเทศ จีนสามารถวางใจได้ ดังนั ้นการเลือกไปเรียนต่อที่ประเทศจีนจึงเป็ นตัวเลือกที่ดีและเหมาะสม ส าหรับน้องๆ ที่ใฝ่ รู้และต้องการหาประสบการณ์ใหม่ๆให้ชีวิต” “น้องๆหลายคนที่เข้ามาติดต่อ ทางศูนย์จะสอบถามถึงข้อมูลเบื ้องต้นของน้องๆ ก่อนว่าอยากไปเรียนที่ไหน มีพื ้นฐานด้านภาษาจีนหรือไม่ ไปแล้ว ต้องการหลักสูตรไหน ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ อยากเรียนสายวิทย์หรือสายศิลป์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี ้ส าคัญต่อตัวน้องๆ มาก เพราะทางเราจะได้เลือก มหาวิทยาลัย เลือกหลักสูตรที่เหมาะสมให้แก่น้องๆ เช่นบางคนอยากให้ลูกจบมาแล้วเป็ นครู ทางเราก็จะแนะน าปักกิ่งให้ เพราะปักกิ่งเป็ นเมือง ข้าราชการ สงบเป็นเมืองแห่งการศึกษาเรียบง่าย มีอารยธรรมและปลอดภัย หรือบางคนอยากให้ลูกชายจบแล้วมาช่วยกิจการที่บ้าน เขาก็ต้องเก่ง ค้าขาย เราจะแนะนำให้ไปเรียนที่กวางโจวหรือไม่ก็เซี่ยงไฮ้ เพราะเมืองนี ้จะขึ้นชื่อเรื่องของการค้าขายคนที่นี่เขาจะมีหัวการค้า ซึ่งถ้าเราไปเราก็จะได้ คอนเน็กชั่นที่ดีกว่า”